Bongshö Riwoché Monastery

bong shod ri bo che’i dgon (bod shod ri bo che)


བོང་ཤོད་རི་བོ་ཆེ། བོད་ཆོད་རི་བོ་ཆེ།


28°32'50.00"N 86°48'48.00"E


  • Site Type: Monastery
  • Site Location: Dingri
  • Operating Status: Ruined