All Shangpa sites for the site location Shang / Namling (shangs / rnam gling)

Jakchen Monastery

‘jag chen dgon

འཇག་ཆེན་དགོན།

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Shang - Namling
 • Mokchok Lhaphu Monastery

  rmog lcog dgon / lha phu rmog lcog

  རྨོག་ལྕོག་དགོན། ལྷ་ཕུ་རྨོག་ལྕོག་གི་དགོན།

  Monastery established by Mokchok Rinchen Tsöndrü.

 • Site Type:
 • Site Location: Shang - Namling
 • Kuklung / Kuluk Monastery

  lha phu lkugs lung gi dgon pa / sku lugs dgon pa / lkug lung

  ལྷ་ཕུ་ལྐུགས་ལུང་གི་དགོན། སྐུ་ལུགས་དགོན་པ། ལྐུག་ལུང་།

  Ancient Shangpa Kagyü built near Mokchokpa retreat in Laphu valley.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Shang - Namling
 • Jakchung Monastery

  ‘jag pa dgon (‘jag chung dpal dgon)

  འཇག་པ་དགོན། འཇག་ཆུང་དཔལ་དགོན།

  Early Shangpa site of Jakchen Gyaltsen Bum, Jakchen Jampa Pel, and Khedrup Shangton. The primary seat of the Jakpa transmissions the Shangpa.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Shang - Namling
 • Zhangzhong Monastery

  zhang zhong rdo rje gdan
  (sometimes spelled zhang zhang or zhong zhong)

  ཞང་ཞོང་རྡོ་རྗེ་གདན། ཞང་ཞང་། ཞོང་ཞོང་།

  Original seat of the Shangpa Kagyu order. Founded by Khyungpo Neljor. Recently rebuilt.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Shang - Namling